Super Team

FAQ
POZNAJ SWOJE PRAWA!

Projekt pn. Przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu na terenie powiatu Kolbuszowskiego poprzez zapewnienia bezp?atnego doradztwa prawnego i obywatelskiego dla grup defaworyzowanych realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL w partnerstwie z Powiatem Kolbuszowskim skierowany jest do osb fizycznych posiadaj?cych pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz posiadaj?cych miejsce zamieszkania na terenie powiatu kolbuszowskiego.

W ramach Projektu oferujemy bezp?atne porady prawne i obywatelskie z zakresu:

*Prawa cywilnego * Prawa rodzinnego * Prawa pracy * i innych

Osoby zainteresowane uzyskaniem bezp?atnej porady prawnej lub obywatelskiej mog? zg?asza? ch?? skorzystania z us?ugi doradczej w nast?puj?cy sposb:

1. Osobi?cie w ka?dym z 6 punktw doradczych;

2. Pisemnie przysy?aj?c zapytanie z dok?adnym opisem stanu faktycznego oraz kserokopi? dokumentw potrzebnych do udzielenia porady prawnej lub obywatelskiej na adres:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL
ul. Jana Paw?a II 8, 36-100 Kolbuszowa

3. Telefonicznie dzwoni?c pod numer (17) 227-02-58 od poniedzia?ku do pi?tku 8.00-15.00

4. Online przysy?aj?c zapytanie na adres: •Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.•

5. Za po?rednictwem strony internetowej Projektu www.znajswojeprawa.kolbuszowa.pl wype?niaj?c formularz kontaktowy.

W ramach realizowanego Projektu zosta?o uruchomione 6 sta?ych punktw doradczych, ktre s? zlokalizowane na terenie Gmin powiatu Kolbuszowskiego:

Kolbuszowa - Siedziba Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL
ul. Jana Paw?a II 8;

Dzikowiec Budynek Urz?du Gminy Dzikowiec

Rani?w Budynek Urz?du Gminy Rani?w

Cmolas Budynek Urz?du Gminy Cmolas

Majdan Krlewski Budynek Urz?du Gminy Majdan Krlewski

Niwiska Budynek Urz?du Gminy Niwiska